Hartnack, F. (2020). Geschlechterkampf = Geschlechterkonstruktion? Feeling Gender in Zweikampfsituationen im Sportunterricht. Journal of Martial Arts Research, 3(2), 9. https://doi.org/10.15495/ojs_25678221_32_134